از دستور و پيمانها، اشكارنمايهای خدا از سال ۱۸۳۱، بخش ۸۹ گفتار خرد ـ
ـ(۱) يک گفتار خرد برای سود انجمن كشيشان كلان، كه در شهر كورتلند گرد هم آمدند، و برای سود كليسا، و نيز برای پاكان در صيهون (استانهاي ديگر امريكا)۰
ـ(۲) بسان درود، نه به دستور و نه به زور، فرستاده شود، مگر با آشار نمای و گفتار خرد، برای روشن كردن آئين و خواست خدا در باره رستگار زمينی همه پاكان در روزگار بازپسين ـ
ـ(۳) برای پايه دينی با پيمانی داده شده، برابر توانای سست و سسترين همه آن پاكان كی ميتوانند پاكان خوانده شوند۰
ـ(۴) اينک، براستی، بشما چنين گويد خداوند: در انجام بديها و سازشها كه در روزگار بازپسين در دلها ی مردم سازشكار ميباشد و خواهد بود، با دادن اين گفتار خرد بشما، از راه آشكار نمای، شما را آگاهانيدم، و از پيش آگاهانيدم۰
ـ(۵) كه اگر مردی ميان شما می يا نوشابه نيرومند را بنوشد، اينک خوب نيست۰ نه هم در پيش چشمان پدرتان گرد هم آئيد، جز برای همايش تا در نزد او پيشكشهای خود را پيش بگذاريد۰
ـ(۶) و، اينک، اين بايد باده باشد، آری، باده پاک تاک از ساخت خودتان باشد۰
ـ(۷) و باز، نوشابه های نيرومند برای شكم نيستند، مگر برای شستن تنهايتان۰
ـ(۸) و باز، توتون برای تن نيست، نه برای شكم، و برای مردم خوب نيست، مگر گياهی است برای كوفتگيها و همه جانوران بيمار، كه بايد با داوری و هنر بكار برده شود۰
ـ(۹) و باز، نوشيدنيهای داغ برای تن يا شكم نيستند۰
ـ(۱۰) و باز، براستی بشما ميگويم، كه خدا همه گياهای گوارا را برای سرشت و خوی و بكار بردن مردم فرمان داده است۰
ـ(۱۱) هر گياهی در زمان خويش و هر ميوه ای در زمان خويش؛ همه اينها با خرد و سپاسگذاری بكار برده شوند۰
ـ(۱۲) آری من، خداوند، گوشت جانوران و پرندگان آسمان را نيز برای بكار بردن مردم باسپاسگزاری فرمان دادم؛ با اين همه، آنها كم بكار برده شوند؛
ـ(۱۳) و برای من خوشايند است كه بكار برده نشوند، بجز زمانهای زمستان، يا سرما، يا خشكسالی۰
ـ(۱۴) همه دانه های خوردنی برای بكار بردن مردم و جانوران فرمان داده شده است، كه آنها پايه زيست باشند، نه تنها برای مردم مگر برای جانوران كشتزار، و پرندگان آسمان، و همه جانوران دشت كه روی زمين ميدوند يا ميخيزند؛
ـ(۱۵) و اينها را خدا برای بكار بردن مردم تنها در زمانهای خشكسالی و گرسنگی فروان آفريده است۰
ـ(۱۶) همه دانه های خوردنی چون نيز ميوه تاک كه ميوه را بار مياورد، چه در زير زمين چه در روی زمين، برای خراک مردم خوب است۰
ـ(۱۷) با اين همه، گندم برای مردم، و بلال برای گاو، و خدوسر برای اسب، و گندم سياه برای پرندگان و برای خوكها، و برای همه جانوران كشتزار، و جو برای همه جانوران سودمند، و برای نوشيدنيهای كمزور، بسان دانه های ديگر۰
ـ(۱۸) و همه پاكان كه به ياد ميسپرند تا اين گفته ها را نگاه دارند و انجام دهند، با فرمانبرداری به فرمانها راه رفتن، در نافشان تندرستی و در استخانشان مغز خواهند يافت؛
ـ(۱۹) و آنان خرد و گنجهای بزرگ دانش را، و هم گنجهای پوشيده، پيدا خواهند كرد؛
ـ(۲۰) و آنان خواهند دويد و باز نخواهند ماند، و پياده خواهند رفت و بيهوش نخواهند شد۰
ـ(۲۱) و من، خداوند، با ايشان پيمان ميبندم كه، مانند فرزندان اسرائيل، فرشته نابود كننده از پهلوی آنان خواهد گذشت، و آنان را نخواهد كشت۰ آمين۰