كيشنامه، پايهای دين كليسای عيسی مسيح پاكان روزگار بازپسين ـ
ـ(۱) ما به خدا، پدر جاويد، و به پسرش عيسی مسيح، و به روان پاک باور داريم۰
ـ(۲) ما باور داريم كه مردم به كيفر گناهان خودشان رسانده ميشوند، و نه به كيفر سرپيچيهای آدم۰
ـ(۳) ما باور داريم كه از راه بازپردازی مسيح، با فرمانبرداری به دادها و فرمانهای راه خدا، همه مردم ميتوانند رستگار باشند۰
ـ(۴) ما باور داريم كه نخستين پايه ها و فرمانهای راه خدا چنين است: نخست، باور به خداوند عيسی مسيح؛ دوم، رها كردن گناها؛ سوم، در آب فرو برده شدن برای آمرزش گناها؛ چهارم، دست گذشتن روی سر كسی برای بخشش روان پاک۰
ـ(۵) ما باور داريم كه مردی بايد از راه آشكارنمای خدا، و از راه روی سر دست گذشتن از آنان كه توانای دارند، از خدا گماشته شود، تا راه خدا را ياد بدهد و در آئينهای آن همكاری نمايد۰
ـ(۶) ما به همان سازمانی كه در كليسای باستانی بود، يا به واژهای ديگر، به فرستادگان، پيامبران، پيشوايان، آموزشگاران، پيام آوران دينی، و ديگر باور داريم۰
ـ(۷) ما به بخشش زبانها، پيشگوی، آشكارنمای، بينشها، خوب كردن بيماران، دريافت زبانها، و ديگر باور داريم۰
ـ(۸) ما باور داريم كه ترات و انجيل، تا آنجای كه درست رونوشت شده باشند، سخن خدا است؛ ما نيز باور داريم كه مرمن نامه سخن خدا ميباشد۰
ـ(۹) ما به هرچه خدا آشكار نموده است، و هرچه اكنون آشكار مينمايد باور داريم، و باور داريم كه او در باره پادشاهی خدا بسيار چيزهای بزرگ و گرانمای را آشكار خواهد نمود۰
ـ(۱۰) ما به فراهم آوردن راستين اسرائيل و به بازاوری ده ايل باور داريم، تا اينكه صيهون (اورشليم نوين)، در سرزمين امريكا ساخته خاهد شد؛ و كه مسيح خود در زمين فرمانروای خواهد كرد؛ و زمين تازه خواهد شد و شكوه فردوسی خود را خواهد يافت۰
ـ(۱۱) ما بايسته پرستيدن خدا را برابر گفته های منش خودمان ميخواهيم، و به همه مردم همان بايسته را روا داريم، بگذار كه آنان هر گونه، و هر كجا، و هر چيزی را كه بخواهند بپرستند۰
ـ(۱۲) ما باور داريم كه زير فرمان شاهان، سرپرستان كشورها، فرمانروايان، و دادستانان باشيم، و كه دادهای كشور را گرامی داشته و از آن فرمانبرداری و پشتبانی نمايم۰
ـ(۱۳) ما به راست و درستكار بودن، پرهيزكار، و پاكدامن، و نيكخواه بودن، و به همه مردم خوبی نمودن باور داريم؛ به راستی، ميتوانيم بگوئيم كه اندرز پلوس پيروی ميكنيم ـ همه چيزها را باور داريم، همه چيزها را آرزو داريم، بسيار چيزها را تاب آورديم، و آرزو داريم كه بتوانيم همه چيزها را تاب بياوريم۰ اگر چيزی باشد نيكو، يا زيبا، يا نيک شمرده، يا شايان ستايش، دنبال آن چيزها ميگرديم۰